1.Definities
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van EV-Soft (verder te noemen: opdrachtnemer) wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van opdrachtnemer: de productie, plaatsing en verhuur van web sites inclusief e-mail faciliteiten, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk bevestigd, van levering van āān of meer producten of diensten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer beschouwd elektronisch mail niet als rechtsgeldig.

2. Toepasselijkheid
2.1. onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met opdrachtnemer.
2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor opdrachtnemer niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1. Een aanbieding of offerte gedaan door opdrachtnemer heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Alle aanbiedingen gedaan via elektronische media zijn onder voorbehoud.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de overeenkomst is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door opdrachtnemer Ęf de opdrachtgever gaat een overeenkomst aan conform deze algemene voorwaarden door overmaking vooraf van het verschuldigde bedrag. Hiervan kan worden afgeweken (beschikbaarstelling hosting-diensten) wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer en/of niet particulier is. Bij de huur van een domein dienen de entreebijdrage (setup-kosten), de eerste periode-vergoeding en eventueel overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiČle rekening van opdrachtnemer, voorzover deze van toepassing zijn alvorens er
sprake kan zijn van een wederzijdse overeenkomst.
4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beČindiging
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
5.2. De overeenkomst dient āān maand voor het verstrijken van de onder 5.1 overeengekomen betalingsperiode (vervaldatum) schriftelijk te worden opgezegd. De overeenkomst wordt telkens met de onder 5.1 genoemde periode verlengd geacht. Op de opdrachtgever rust de verplichting zorg te dragen voor tijdige betaling van de betreffende termijn.
5.3. opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beČindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4. opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beČindigen indien:

5.5. opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beČindigen indien:

6.Levering en leveringstijd
6.1. Beschikbaarstelling van gehuurde ruimte (een web site) geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan niet beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6/3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

7.Overmacht
7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2. opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8 Data/emailverkeer
8.1. Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cliČnt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data / e-mail verkeer, een en ander in overleg met opdrachtnemer, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van opdrachtnemer. Geeft de cliČnt hieraan geen gehoor dan is opdrachtnemer gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

9. Prijzen
9.1. In alle onze offerte(s), reclame folders en op onze internet pagina\'s genoemde prijzen, zijn exclusief BTW, tenzij anders is schriftelijk is vermeld.
9.2. opdrachtnemer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beČindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Een overeenkomst kan niet beČindigt worden door tarief wijzigingen welke niet worden veroorzaakt door de opdrachtnemer. Hierbij valt te denken aan verhogingen veroorzaakt door de dollar koers, verandering SIDN registraties of andere externe factoren.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van opdrachtnemer.
10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dienen vooraf te worden voldaan. Zo niet behoudt opdrachtnemer het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
10.4. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
10.5. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de opdrachtnemer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de opdrachtnemer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de opdrachtnemer site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade door gebruik van deze software.
11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart opdrachtnemer van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Het door opdrachtnemer vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van opdrachtnemer .
12.2. Geplaatste informatie, bestanden gemaakt door de opdrachtgever en geplaatst in het netwerk van de opdrachtnemer blijven eigendom van de opdrachtgever.

13. Aansprakelijkheid
13.1. opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtnemer
13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van opdrachtnemer.
13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5. opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal of diens elektronisch verspreide informatie, goederen of diensten.
13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan opdrachtnemer. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.
13.8. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtnemer lijd door diefstal of vernieling van eigendommen geplaatst of verspreid via onze diensten, het plaatsen en verspreiden van informatie, bestanden en of afbeeldingen gebeurt geheel op eigen risico.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
14.2. De opdrachtnemer behoud zich het recht tot het laten uitvoeren van opdrachten of diensten door derden, waarbij de rechten en plichten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer blijven bestaan ook bij uitvoering van deze diensten bij een derde.

15. Buitengebruikstelling
15.1. opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
15.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, zijnde een bedrag gelijk aan 3 maanden huur van server-ruimte.

16. Reclame
16.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.
16.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van opdrachtnemer .
16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden
17.1. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleent.
Alle genoemde prijzen op deze website zijn excl. btw'; $template = filltemplate('content part 1','

Algemene leveringsvoorwaarden

'); $template = filltemplate('content part 2',$h); print $template; ?>